АПГР | УСТАВ НА АПГР
15507
page,page-id-15507,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

УСТАВ НА АПГР

УСТАВ НА “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1. Статут

(1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на гл.2, р.І от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 Чл.2. Наименование

(1) Наименованието на сдружението е Асоциация на професионалните географи и регионалисти (АПГР). Наименованието ще се изписва и на латиница, както следва – Association of Professional Geographers and Regionalists (APGR).

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и ЕИК/код, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на регионалните клонове на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя името на областния център, където е седалището на регионалния клон.

 Чл.3. Седалище и адрес на управление

(1) Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, п.к. 1618, Община Столична, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади – запад”, ул. „Родопски извор”, № 64 А, офис – партер.

 Чл.4. СРОК

(1) Сдружението не е ограничено със срок

 Чл.5. Определяне на дейността

(1) Сдружението осъществява дейност в полза на обществото, изразяваща се в координиране на дейността, представителство и подкрепа на българската професионална общност на географите и на регионалистите, значима за географската наука и пространственото развитие на страната.

(2) Предмет на дейност на сдружението е:

 1. Да представя географията като единна наука с интердисциплинарен характер и уникален пространствен изследователски подход, като фундаментална част от общественото познание с огромен приложен потенциал за оптимизиране ефективността на регионалното развитие.
 2. Да съдейства за международния обмен на информация в областта на географията и регионалистиката.
 3. 3. Да организира и подпомага дейностите на висши, средни и основни училища, неправителствени организации и други юридически лица, свързани с географски проучвания, преподаване и разпространение на географски знания, опознаване на света, България, нейните региони и родния край, защита на уникални природни и културни обекти, участие в национални и международни проекти и програми.
 4. Да членува в международни организации и да участва в международни научни и образователни мероприятия.
 5. Да подпомога индивидуалното участие на свои членове в дейността на международни организации по география и регионално развитие.
 6. 6. Да съдейства за публикуването на научни и научно–популярни изследвания в областта на географията и регионалистиката, както и да създава благоприятни условия за разпространение и обмен на географски знания и полезни регионални практики чрез книжни или електронни издания, интернет страници, средства за масова комуникация и информация.
 7. 7. Да осъществява всички дейности, посочени в чл.7 от този Устав.

Чл.6. Основни цели на сдружението

(1) Основните цели на сдружението са:

 1. Използване на научния, приложния, образователния и възпитателния потенциал на географията и регионалистиката.
 2. Представяне значимостта на географията, регионалното развитие и регионалната политика при формирането и функционирането на гражданското общество.
 3. Подобряване на географската и регионалната култура на български граждани и/или граждани на Европейския съюз.
 4. Сдружението съдейства за:

-Развитие на географията, регионалистиката и приложените им области

-Развитие на училищното образование и възпитание по географски и регионални науки.

-Професионална квалификация на членовете си.

-Прилагане на географски и регионални подходи при интердисциплинарни научни изследвания за оптимизиране на администрацията и управлението в България.

-Стимулиране на интерес сред младежта към географията и регионалното развитие.

-Представяне постиженията на българските географска наука и образование в България и чужбина.

-Разпространяване и обмен на педагогически опит при преподаване по география и регионалистика.

-Защита на професионалния статут и професионалните права на членовете си.

-Развитие на международна научна, приложна, образователна и възпитателна дейност чрез география и регионалистика.

-Подпомагане  на взаимодействието между професионални географи и регионалисти от интегрираните с географията професионални научни направления и специалности.

-Легализиране на професията географ чрез включването й в Списъка на регулираните професии в Република България.

Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постигане своите цели, са:

 1. 1. Организира и съдейства за провеждане на национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми и други научни, образователни и възпитателни мероприятия.
 2. 2. Провежда сесии, чествания, беседи и други.
 3. Организира клубове, библиотеки, постоянно действащи семинари и други научно-образователни организационни форми в регионалните центрове на България.
 4. Сътрудничи на централните и регионалните органи на държавна власт в България.
 5. Подпомага издателска дейност в областта на географията и регионалното развитие.
 6. Провежда обсъждания и публикува становища по отношение на научни публикации, учебна литература, планови и нормативни документи, свързани с географията, регионалистика и техните приложения.
 7. Подпомага обучението на ученици, студенти, докторанти и специализанти.
 8. Предлага и организира експертни групи за оценка на конкурси, стратегии, програми, учебни стандарти и нормативни документи, засягащи образованието по географски и регионални науки.
 9. Съдейства на държавните научни, образователни и културни органи, както и на неправителствени организации за повишаване квалификацията по географски и регионални науки.
 10. Съдейства на научни и образователни институции при провеждането на конкурси, викторини и състезания по географски и регионални науки.
 11. Предлага и присъжда награди и отличия за научни, приложни, образователни и възпитателни постижения по географски и регионални науки и приложните им области.
 12. Отпуска творчески и социални помощи.
 13. Предлага и отпуска стипендии на учащи се.
 14. Представлява професионалната общност на географите и регионалистите пред гражданското общество в страната, както и на международни форуми.

   ЧЛЕНСТВО

Чл.8. Членски права и задължения

(1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, признава и изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(4) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, признава и изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(5) За почетни членове на сдружението могат да бъдат избрани негови дългогодишни активни членове, които са допринесли за развитието на географията и регионалното развитие на България или преподаването им и имат големи заслуги към сдружението.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

(1) да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.

(2) да бъде избиран в органите на управление, като юридическите лица участват в работата на органите чрез упълномощени представители.

(3) да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление.

(4) да бъде информиран за дейността на сдружението.

(5) да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

(1) да внася ежегодно членския си внос;

(2) да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

(3) да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл.11. (1) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл.12. Придобиване на членство

(1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2) Кандидатите за членство отправят писмена молба до Управителния съвет, който я разглежда на първото си заседание.

(3) Новоприетият член подписва устава на сдружението

Чл.13. Прекратяване на членство

(1) Членството се прекратява:

 1. 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание.

(3) При налични задължения на бившия член към сдружението – се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

(4) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, противоречащо на устава на сдружението.

(5) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

ИМУЩЕСТВО

Чл.14. Имущество

(1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Чл.15. Източници на средства на сдружението

(1) Всеки член на сдружението – физическо лице, е длъжен да заплаща ежегоден членски внос в размер на 3 % от минималната месечна работна заплата в страната.

(2) Всеки член на сдружението – юридическо лице, е длъжен да заплаща ежегоден членски внос в размер на 10 % от минималната месечна работна заплата в страната.

(3) Парични и имуществени дарения, завещания и субсидии.

(4) Предоставяне на парични средства от търговски дружества.

(5) Доброволни парични или имуществени вноски на членове на сдружението.

(6) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(7) От приходи от дейности на сдружението при осъществяване на целите му.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. Органи на сдружението

(1) Ръководни органите на сдружението са:  Общо събрание /ОС/, Управителен съвет /УС/, Председател на сдружението.

Чл.17. Общото събрание

(1) ОС се провежда поне един път годишно. ОС взема решенията си с обикновено мнозинство с изключение на случаите по чл.19, ал.1, т.1, т.3, т.9, т.11 и т.14 от този Устав, в които е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. Гласуването е явно, освен в случаите, в които ОС взема друго решение.

 (2) Участниците /делегати/ в ОС се избират най-малко по един от всеки регионален клон на сдружението, който участник се избира измежду членовете на съответния регионален клон. Числеността на участниците в ОС се определя от УС в зависимост от броя на членовете на всеки регионален клон на сдружението.

(3) Участниците /делегати/ представители на членове – юридически лица, се избират по регламент, определен от УС.

(4) Членовете на УС са по право делегати на ОС на сдружението.

Чл.18. Представителство

(1) Членовете – юридически лица се представляват в ОС от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.19. Компетентност на Общото събрание

(1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението.
 2. приема други вътрешни актове.
 3. избира и освобождава членовете на УС
 4. приема и изключва членове.
 5. избира почетни членове на сдружението
 6. избира почетен председател на сдружението
 7. 7. взема решение за откриване и закриване на регионални клонове
 8. 8. взема решение за участие в други организации.
 9. 9. преобразува и прекратява сдружението.
 10. 10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.
 11. 11. приема бюджета на сдружението и финансовия отчет.
 12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 13. 13. приема отчета за дейността на УС.
 14. 14. отменя решения на УС, когато противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 15. взема и други решения, предвидени в Устава.

Чл.20. Провеждане на общо събрание

(1) Годишното заседание на ОС се провежда до м.март.

Чл.21. Свикване на Общото събрание

(1) ОС се свиква от УС.

(2) УС може да свика ОС и по писмено искане на 1/3 от членовете на сдружението.

(3) Ако в срок от един месец от искането за свикване на ОС, УС не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(4) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“ и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(5) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

(6) Времето от публикуване на съобщението до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.22. Право на сведение

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на ОС.

Чл.23. Списък на присъстващите

(1) На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.

(2) Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират чрез членската си карта.

(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

Чл.24. Кворум

(1) Заседанието на ОС е редовно, ако присъстват членове и пълномощници, представляващи повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Чл.25. Право на глас

(1) Всички членове имат право на един глас.

Чл.26. Конфликт на интереси

(1) Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него.
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл.27. Мнозинство

(1) Решението на ОС се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 25, ал.1, т. 1, т.3, т.7, т.9, т.11 и т.12 от ЗЮЛНЦ и се вземат с квалифициано мнозинство – 2/3 от присъстващите.

Чл.28. Решения

(1) ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

(2) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл.29. Протокол

(1) За заседанието на ОС се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът за всяко заседание на ОС се подписва от председателя и секретаря на събранието.

(3) Всеки член, присъствал на ОС, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.+

Чл.30. Управителен съвет

(1) Сдружението се управлява и представлява от УС.

(2) Членовете на УС се избират от ОС за срок от 5 (пет) години.

(3) УС е в състав от 8 (осем) члена, които са членове на сдружението.

(4) Първият УС, определен в учредителния протокол в състав от 8 /осем/ члена, е с мандат от пет години.

(5) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.31. Права и задължения на Управителния съвет

(1) Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) УС приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и Секретар от членовете си.

(4) УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на УС може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) УС осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) УС представлява сдружението чрез своя Председател и определя обема на представителна власт на отделни негови членове. Организира и кординира дейността на сдружението и приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на сдружението.

(8) УС взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) УС определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, взема решение за откриване и закриване на регионални клонове, като определя и правилник за тяхната дейност.

(10) УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.

(11) УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

(12) УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.

(13) УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.

(14) УС определя Правилник за функционирането и представителността на регионалните клонове на сдружението.

(15) УС определя нормативите за избиране на участници /делегати/ за ОС и подготвя и организира провеждането му.

(16) УС присъжда морални и материални награди на членовете на сдружението.

(17) УС подпомага и ръководи дейността на регионалните клонове и членовете на сдружението.

(18) УС взема решения за създаване на фондове и приема правилник за набиране на средства и за тяхното изразходване.

(19) УС може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(20) УС приема вътрешен правилник за работа на сдружението и други вътрешни актове на УС.

(21) УС се свиква на заседание от Председателя или по искане на не по-малко от една трета от членовете му.

(22) Заседанието на УС се обявява поне десет дни преди неговото провеждане, като се посочва датата, часът, мястото и дневния ред. Материалите за заседанието на УС се предоставят в същия срок на членовете му.

Чл.32. Кворум и мнозинство

(1) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Гласуването е явно, освен ако УС не реши друго. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 31, ал.8 и 9 от този Устав и в хипотезата на чл.14, ал.2 и чл.31, т.3, т.6 от ЗЮЛНЦ се вземат с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове на УС.

(3) УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Чл. 33. УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл.34. Отговорност на членовете на УС

(1) Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.35. Възнаграждение на членовете на УС се предвижда само с решение на ОС.

Чл. 36. Председателят на сдружението:

(1) Ръководи заседанията на УС.

(2) Организира изпълнението на решенията, приети от колективните органи на сдружението.

(3) Представлява сдружението в отношенията му с държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица.

(4) Разпорежда се със средствата на сдружението в изпълнение на вече взети от колективните органи решения.

(5) Сключва, изменя, и прекратява трудови договори с щатни служители на сдружението, както и други договори.

Чл. 37. (1) Основна организационна единица на сдружението е регионалният клон. Той се изгражда на териториален принцип.

(2) Регионалният клон на сдружението се учредява най-малко от 5 души.

(3) Учредяването на регионален клон става на учредително събрание, на което се избира координатор и секретар на регионалния клон и се съставя учредителен протокол.

(4) Копие от учредителния протокол се изпраща за утвърждаване от УС. След утвърждаване на регионалния клон от УС, тези от неговите учредители, които до момента не са членове на сдружението, стават такива.

Чл.38 (1) Ръководен орган на регионалния клон е регионалният координатор, който свиква членовете на регионалния клон на общо събрание поне веднъж годишно.

(2) Общото събрание на регионалния клон се свиква чрез своевременно уведомяване на всички членове за датата, часа, мястото и дневния ред.

(3) Решенията на общото събрание на регионалния клон се вземат с обикновено мнозинство при условие, че присъстват повече от половината му членове. При положение, че в обявения час, общото събранието няма кворум, то започва един час след обявеното време и взема решения, независимо от броя на присъстващите.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.39. Документи по годишното приключване

(1). Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Чл.40. Съдържание на отчета за дейността

(1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.41. Назначаване на независими одитори

(1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от ОС.

(2) Когато ОС не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.

Чл.42. Приемане на годишното приключване

(1) Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от УС, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно ОС.

Чл.43. Задължителна отчетна информация

(1) Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 Чл.44. Книги на сдружението

(1) На заседанията на ОС и на УС се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.

(2) Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.

(3) Книгите се водят от председателя, координатора или секретаря на съответния орган.

(4) Членовете на сдружението и членовете на УС могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(5) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и ЕИК/код на членовете – юридически лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45. Основания за прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

 1. по решение на ОС.
 2. при обявяването му в несъстоятелност.
 3. с решение на СГС в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от УС на сдружението.

Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете, съобразно направените вноски и участието им в работата.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 Чл.48. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на сдружение с нестопанска цел “Асоциация на професионалните географи и регионалисти (АПГР) – Association of Professional Geographers and Regionalists (APGR).